PEA VOLTA Platform

เป็นระบบโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA Charging Station) ที่การไฟฟ้า - ส่วนภูมิภาคพัฒนาขึ้นเอง ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากับฐานข้อมูลกลาง (Central Server/Central Database) ของผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ แบ่งเป็น

ระบบสื่อสารข้อมูล (PEA VOLTA)

เป็นการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังระบบฐานข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง ซึ่ง PEA VOLTA สามารถสื่อสารกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าได้ทุกประเภท/ทุกชนิดหัวชาร์จ มีการส่งข้อมูลแบบ Real Time และมีประเภทข้อมูลมากกว่าของการส่งข้อมูลผ่านระบบทั่วไป เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลของเครื่องประจุไฟฟ้าสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

PEA VOLTA Platform

การแสดงผลผ่าน Mobile Application และ Web Service ในลักษณะของ User Interface ระหว่างสถานีอัดประจุไฟฟ้าและผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้าและผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

Mobile Application

จากฐานข้อมูลที่พร้อมสรรพนั้นจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถติดตามการใช้งานของแต่ละสถานีอัดประจุไฟฟ้าผ่าน Mobile Application ในรูปแบบของ User Interface ได้ครอบคลุมแบบ Real Time เพื่อช่วยลดความกังวลความซับซ้อน และความยุ่งยากหากเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

- การแสดงตำแหน่งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
- แผนที่นำทางสู่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด
- สถานะการทำงานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงสถานะของแต่ละประเภทของหัวชาร์จ
- สถานะการอัดประจุไฟฟ้า เวลาในการอัดประจุไฟฟ้า
- การควบคุมการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

EV Charging Station

ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 11 สถานี ในพื้นที่ 9 จังหวัด รองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน 5 เส้นทาง ได้แก่

- เส้นทางสายเหนือ (กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา)
- เส้นทางสายใต้ (กรุงเทพฯ – หัวหิน)
- เส้นทางสายตะวันออก (กรุงเทพฯ – พัทยา)
- เส้นทางสายตะวันตก (กรุงเทพฯ – นครปฐม)
- เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) และ กฟภ. สำนักงานใหญ่